Hívjon minket! +36-20-462-98-36 office@vipinvest.hu

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. A szabályzat célja:

A VI-Partner Invest Kft. (továbbiakban Társaság) (székhely: 2465 Ráckeresztúr, Szegfű utca 2/1.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info törvény) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság www.vipinvest.hu honlapját megtekintő látogatók, valamint szerződéses partnereink tájékoztatást kapjanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, valamint az adatkezeléssel felmerült egyéb tevékenységekről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Az adatkezelő adatai:

Cégnév: VI-Partner Invest Kft.

Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Szegfű utca 2/1.

Cégjegyzékszám: 07-09-018723

Adószám: 22759104-2-07

Képviselő: Világosi Péter ügyvezető

Adatvédelmi felelős: Világosi Péter

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunknál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására

Telefonszám: 0620/462-98-36

E-mail cím: office@vipinvest.hu

3. Fogalmi meghatározások:

(1) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

(2) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

(3) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

(4) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

(5) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

(6) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(7) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(9) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

(11) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

(12) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

4. Jogszerű adatkezelés társaságunknál:

4.1. Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja:

Társaságunk www.vipinvest.hu honlapjához és a Társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

 A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

 Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdés.

 Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 1 év időtartam

4.2 Ügyfelekkel történő kapcsolattartás marketing célú adatkezelése:

 Az adatkezelés célja:

Társaságunk a www.vipinvest.hu honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkatársával és tájékoztatást kapjanak a VI-Partner Invest Kft. szolgáltatásairól. A kapcsolatfelvétel feltétele a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.

 A kezelt adatok köre: 

név / cégnév / telefonszám, email cím.

 Az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 5.§-a

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

 Az adatkezelés időtartama: 

Az ügyfélkapcsolati ponton keresztül adott hozzájárulásának visszavonásáig. Üzenetküldő a személyes kapcsolatfelvételi pont használatakor adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

 Adattovábbítás:

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat az Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

4.3. Közösségi bővítmény (Facebook) használata:

A honlapon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő továbbításához.

Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

4.4 A vállalkozás által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

Társaságunk szerződéses partnerei természetes személyek és jogi személyek egyaránt. A szerződések megkötésekor a Társaság birtokába jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) személyes adatai. Társaságunk a szerződésekben rögzített adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, valamint a számlázás során használja fel. A személyes adatok kezelésének jogalapja tehát a szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint a jogszabály által előírt őrzési kötelezettségnek való megfelelés. 

A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Szállítói szerződések:

A Társaság alvállalkozóival, az építőanyagok, egyéb termékek és szolgáltatások beszerzése, igénybevétele során szállítóival, valamint szolgáltató cégekkel is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő adatok kezelése:

Társaságunk számlát állít ki ügyfelei részére a szerződésben vállalt feladatai teljesítését követően. A számla tartalmazza az építtető nevét, címét és adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Társaságunk ezen rendelkezés figyelembe vételével kezeli az általa kiállított számlákat, és őrzi a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

E-mail címek, telefonszámok megőrzése:

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is rögzítésre kerül. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

 

5. Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

  • ha kezelése jogellenes
  • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
  • az érintett kéri
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
  • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  • VI-Partner Invest Kft., 2465 Ráckeresztúr, Szegfű utca 2/1.
  • az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),